Informacje techniczne

Dział zawierający porady i informacje techniczne dotyczące oferowanych produktów.

Wilgotnościomierz (higrometr)

Wilgotnościomierz nazywany również higrometrem mierzy zawartość pary wodnej w powietrzu lub w innych materiałach higroskopijnych. Od wilgotności zależy nasze samopoczucie, wzrost roślin, właściwe składowania różnych produktów, przeprowadzanie procesów przemysłowych czy przechowywanie różnych produktów. Stosowany w magazynach, biurach, archiwach, laboratoriach, pomieszczeniach farmaceutycznych, szpitalach, aptekach, muzeach, w przemyśle spożywczym, w bibliotekach w mieszkaniach , bankach w rolnictwie, szklarniach, dojrzewalniach owoców, chłodniach, systemach klimatyzacji i wentylacji.
Wilgotnościomierze mierzą wilgotność względna mogą również regulować i rejestrować.
Produkty te mogą być dodatkowo wzorcowane (czasem nazywane świadectwem kalibracji lub legalizacji) w laboratorium z akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Parametry wilgotności:

Wilgotność bezwzględna (ang. absolute humidity) - jest to masa pary wodnej zawarta w jednostce objętości 1 m³ powietrza, wyrażona w gramach.
Wilgotność bezwzględna nie informuje nas o tym jak bardzo masa pary wodnej zawartej w danej temperaturze w powietrzu różni się od stanu pary nasyconej.

Wilgotność względna (ang. relative humidity) - określa stosunek masy pary wodnej znajdującej się w danej objętości w powietrzu do masy pary, która nasyca tę objętość w tej samej temperaturze. Wilgotność względną wyrażamy w procentach.
Maksymalna wilgotność, odpowiadająca wilgotności względnej 100%, czyli maksymalna ilość pary wodnej w określonej ilości powietrza silnie zależy od temperatury powietrza. Im wyższa temperatura powietrza, tym więcej pary wodnej może się w nim znajdować.

Wilgotność właściwa (ang. mixing ratio) - masa pary wodnej wyrażona w gramach przypadająca na 1 kg powietrza (powietrza ważonego razem z parą wodną)

Prężność pary wodnej (ang. actual vapor pressure) - ciśnienie wywierane przez parę wodną na powietrze (milibary)

Temperatura punktu rosy (ang. Dewpoint) – jest to temperatura w której nastąpi skraplanie pary wodnej zawartej w powietrzu, przyjmuje się, że ciśnienie i wilgotność powietrza nie zmieniają się.
Przekroczenie maksymalnej wilgotności, np. w wyniku obniżenia temperatury powietrza poniżej punktu rosy, powoduje skraplanie się pary wodnej. Dlatego właśnie powstaje wieczorna (nocna) rosa. Nagrzane w dzień powietrze może zawierać w sobie dużo pary wodnej, gdy przychodzi noc, powierzchnia ziemi oraz powietrze ochładzają się, w wyniku czego spada maksymalna ilość pary wodnej, która może być w nim zawarta. Nadmiar pary wodnej skrapla się w powietrzu lub na chłodnych powierzchniach, tworząc na powierzchni ziemi kropelki rosy.

Temperatura termometru suchego /mokrego (psychrometr) (ang. dry bulb temperature) - temperaturę wilgotnego termometru (tj. różnicę temperatury otoczenia i odczytywanej na owiewanym strumieniem powietrza termometrze owiniętym wilgotną tkaniną, parowanie obniża jego temperaturę, przy czym intensywność parowania, a więc i wielkość różnicy obu temperatur zależy od wilgotności powietrza).

Kondesacja (ang. condensation) - przemiana gazu w ciecz; w atmosferze przemiana pary wodnej w wodę (skraplanie)

Zamarzanie (ang. freezing) - przemiana wody w lód

Parowanie (ang. evaporation) - przemiana wody w parę wodną

Topnienie (ang. melting) - przemiana lodu w wodę

Sublimacja (ang. Sublimation) - przemiana lodu bezpośrednio w parę wodną

Resublimacja (ang. deposition) - przemiana pary wodnej bezpośrednio w lód

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

Jest to zawartość pary wodnej w powietrzu.
 Rozkład wilgotności powietrza w przybliżeniu pokrywa się z rozkładem temperatury.
Wilgotność maleje z wysokością (na wysokości 5 km stanowi średnio 10% swej wielkości na poziomie morza).

Optymalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach zamkniętych powinna być w 30...65%RH.

Komfortowa wilgotność względna powietrza, w której człowiek najlepiej się czuje wynosi 40...60%RH. Taka wilgotność  służy nie tylko zdrowiu człowieka, ale również jest korzystna dla ubrań, podłóg, mebli oraz książek i innych produktów domowych.

Minimalna wilgotność powietrza w mieszkaniach nie powinna być niższa niż 30%. Zbyt suche powietrze w pomieszczeniach powoduje uczucie suchości w ustach i nosie. Ponadto można odczuwać drapanie w gardle i ogólnie trudności przy oddychaniu. Suche powietrze powoduje ponadto pojawianie się szczelin w drewnianych meblach oraz w parkiecie. Minimalną wartość wilgotności powietrza w mieszkaniach określa polska norma PN-78/B-03421.

Maksymalna wilgotność powietrza osiągana jest w okresie ciepłego lata z obfitymi opadami, może ona wynosić nawet 80...90%RH. Nadmierna wilgotność sprawia, że odczuwamy chłód i może nas boleć głowa. Wysoka wilgotność powietrza może również powodować choroby górnych dróg oddechowych. Duża wilgotność jest nie tylko niekorzystna dla zdrowia i dobrego samopoczucia człowieka, zbyt duża ilość pary wodnej w powietrzu powoduje wilgoć na ścianie i zroszone szyby. Przy dużej wilgotności powietrza nie chce schnąć nam pranie i ubranie jest wilgotne, sprzyja to rozwojowi pleśni i grzybów.

Problemy z utrzymaniem pożądanej wilgotności w pomieszczeniach zamkniętych pojawia się w zimie w sezonie grzewczym. Wtedy to często ogranicza się wentylację zatykając kratki wentylacyjne nie otwierając okien. Mroźne powietrze zewnętrzne zawiera bardzo mało pary wodnej (wilgoci). W efekcie przy osłabionej wentylacji para wodna wytwarzana przez mieszkańców nie wydostaje się na zewnątrz, co zwiększa wilgotność powietrza w pomieszczeniu, często ponad dopuszczalne granice.

Orientacyjne wilgotność powietrza w Polsce wynosi:
- latem w słońcu 30% RH
- latem w pomieszczeniach mieszkalnych 50 – 60% RH
- latem w pomieszczeniach piwnicznych 75 – 85% RH
- zimą w pomieszczeniach ogrzewanych 30 – 40% RH

Wielkość wilgotności powietrza w pomieszczeniu może wskazać termohigrometr, który już za kilkadziesiąt złotych można kupić.
Termohigrometry mierzą jednocześnie temperaturę i wilgotność względną.

Higrometry elektroniczne wyposażone są w czujniki pojemnościowe, które z zmianą wilgotności  zmieniają pojemność. Dużą zaletą przyrządów elektronicznych jest możliwość regulacji i rejestracji elektronicznej pomiarów oraz monitoringu mikroklimatu w przeciwieństwie do innych rozwiązań. Wadą ich jest konieczność zasilania prądem i spory czas na ustabilizowanie się odczytu.

Zakres wskazań popularnych termohigrometrów elektronicznych wynosi dla temperatury od -20°C do +70°C z dokładnością ±1°C1 i wilgotności od 20 do 99 %RH z dokładnością ± 5%RH.

Przykładowym termohigrometrem do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza jest model 9222

Obserwacja wskazań termohigrometru pozwala na dostosowanie intensywności wentylacji do aktualnych warunków atmosferycznych. Prostym sposobem na podwyższenie wilgotności w poszczególnych pomieszczeniach będzie też ustawienie przenośnych nawilżaczy mechanicznych lub ultradźwiękowych wytwarzających mgiełkę wodną. Do zmniejszenia wilgotności stosujemy grzejniki osuszające powietrze i wentylację.

 

WILGOTNOŚĆ MATERIAŁÓW

Dostępne metody pomiaru wilgotności materiałów:

Suszarkowo Wagowa - polega ona na pobraniu próbki mierzonego materiału i określeniu jej wagi w stanie pobrania i po wysuszeniu. Różnica wskazuje zawartość wilgoci w materiale.

Rezystancyjna – mierzy rezystancję materiału, która jest przeliczana na wilgotność. Należy umieścić sondę rezystancyjną w materiale, wybrać rodzaj materiału i odczytać wynik z wyświetlacza.

Pojemnościowa – mierzy stałą dielektryczną materiału. Stała dielektryczna materiału suchego np. drewna wynosi około 2, natomiast stała dielektryczna wody wynosi 80. Wilgotne drewno ma pośrednie wartości stałej dielektrycznej – na tej podstawie obliczana jest jego wilgotność. Należy przyłożyć wbudowane w wilgotnościomierz elektrody do materiału, wybrać rodzaj materiału i odczytać wynik z wyświetlacza.

Mikrofalowa (radiowa) - działa w oparciu o absorpcję energii mikrofalowej przez cząsteczki wody zawarte w prześwietlanym materiale. Jest to bezstykowa, nieniszcząca metoda natychmiastowego pomiaru zawartości wody. Stosowana do materiałów takich jak węgiel, mąka, zboże, cement, nasiona, cukier itp. Dzięki dużej czułości pomiaru (rozdzielczość większa niż 0,01 % zawartości wagowej wody), krótkim czasie pomiaru (około 5 razy/sek.) i powtarzalności pomiaru. System nadaje się do ciągłego pomiaru wilgotności materiałów np. na taśmociągach i jej rejestracji na PC lub za pomocą pętli prądowej 4...20 mA.

Podczerwieni – wykorzystuje znane fizyczne zjawisko pochłaniania przez cząsteczki wody określonych długości fal promieniowania bliskiej podczerwieni

Izotopowa – pomiar jest realizowany w oparciu o zjawisko spowalniania szybkich neutronów przez atomy wodoru tworzące cząsteczki wody w mierzonym produkcie. Koncentracja spowolnionych neutronów jest zależna tylko od ilości atomów wodoru i jest proporcjonalna do zawartości wody w produkcie.

Wilgotności drewna
Wilgotność drewna jest różna na różnej głębokości tarcicy na zewnątrz jest najbardziej sucha, a wewnątrz (w samym środku) – najbardziej mokra.
Jeżeli chcemy otrzymać wynik, który jest wilgotnością średnią z całego przekroju, to igły wilgotnościomierza należy wbić na głębokość wynoszącą około 1/3 grubości.

Klasyfikacja ogólna
W zależności od zawartości wody, drewno dzielimy na:
- bardzo suche do 9%
- pokojowo suche 10 – 15%
- powietrzno suche 15 – 18%
- wilgotne 18 – 28%
- mokre powyżej 28%

Klasyfikacja ze względu na zastosowanie
Ze względu na przeznaczenie, zaleca się następujące wilgotności
drewna:
- opakowania i palety 18 – 20%
- drewno opałowe 15 – 20%
- drewno składowane na wolnym powietrzu 15 – 18%
- stolarka budowlana wewnętrzna 11 – 14%
- stolarka budowlana zewnętrzna 14 – 18%
- meble 10 – 12%
- tarcica podłogowa 8 – 11%
- parkiet, mozaika 8 – 10%

Drewno jest materiałem higroskopijnym. Przechowywane w pomieszczeniu o stałej wilgotności powietrza, osiąga stan równowagi higroskopijnej.
- drewno suche o wilgotności początkowej np. 8%RH, umieszczone w pomieszczeniu o stałej wilgotności powietrza np. 60% RH, po pewnym czasie osiągnie wilgotność 10.8%
- drewno wilgotne o wilgotności początkowej np.18%RH umieszczone w pomieszczeniu o stałej wilgotności powietrza np. 40%, po pewnym okresie osiągnie wilgotność 7.7%.

Pomiar wilgotności drewna opałowego

Wartość opałowa drewna w dużym stopniu zależy od gatunku i wilgotności. Największą wartość opałową mają: grab, dąb, jesion, klon, brzoza i buk. Wpływ wilgotności drewna na wartość opałową

Przy pomiarze wilgotności drewna opałowego należy kierować się następującymi zasadami:
a) bezpośrednio przed pomiarem rozłupać badany klocek (szczapę).
b) wbić igły miernika wilgotności w odległości około ¼ średnicy badanego klocka mierząc od brzegu klocka.
c) przy innym (nie okrągłym) kształcie klocka, igły wbijać w połowie drogi miedzy miejscem najbardziej mokrym (najczęściej sam środek), a miejscem najbardziej suchym (najczęściej powierzchnia zewnętrzna).
d) przestrzeganie wskazówek podanych w punktach a, b i c sprawi, że otrzymany wynik będzie w przybliżeniu wilgotnością średnią całego klocka.

 

 

 

truck

Profesjonalne doradztwo

truck

Sprzedaż wysyłkowa

truck

Atrakcyjne ceny

Przelicznik temperatur

Celsius:

Fahrenheit:

Kelvin:  

Thermo Pomiar
ul. Podhalańska 18/28
40-215 Katowice

kom. 605 97 78 78
tel. 91-880 88 80
tel. 32-444 90 90

fax 91-880 80 89
fax 32-444 90 91

info@thermopomiar.com
SKYPE: thermo_pomiar

godziny pracy:
poniedziałek - piątek od 9:00 do 17:00